पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धित सूचनाहरु