शाखा अधिकृत वा सो सरह, रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक) पदहरुको खुला विज्ञापन, २०७६

I Tech store

लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगर, सूचना तथा प्रकाशन शाखा, राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक) पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन !

निजामती सेवा तर्फका निम्न सेवा, समूह, उपसमूह तथा श्रेणीका पदहरुमा आ.प्र, खुला तथा समावेशी पदहरुमा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्नुपर्नेभएकोले देहाय बमोजिम योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरुबाट दरखास्त आह्वान गरिन्छ ।

तोकिएको न्यूनतम योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरुले आयोगको अनलाइन दरखास्त प्रणाली psconline.psc.gov.np मार्फत् आवेदन दिनुपर्नेछ ।

लोक_सेवा_आयोग_विज्ञापन.pdf