CMAT

स्नातकोत्तर तह दोस्रो बर्षको आंशिक परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरूको परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना

Bachelors Portal

त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुसार २०७७ सालकोस्नातकोत्तर तह दोस्रो बर्षको र्वािर्षक परीक्षामा सम्मिलित हुने मानविकी, शिक्षाशास्त्र र व्यवस्थापन सङ्कायका आंशिक परीक्षार्थीहरूले आ–आफ्नो क्याम्पसमा र प्राइभेट तर्फका आंशिके परीक्षार्थीहरुले मिति २०७८ साल वैशाख १० गते देखि मिति २०७८ साल जेठ ०९ गतेसम्म नियमित शुल्कमा र दोब्बर दस्तुर साधारण म्याद सकिएको एक हप्ता भित्र परीक्षा आवेदन फारम भरी बुझाउनु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । 

१) परीक्षा फारम सम्बन्धमाः

क) परीक्षा आवेदन फारम स्वयं विद्यार्थीले भरी सबै प्रक्रिया पु¥याई आफैंले सम्बन्धित कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ । यसमा अन्यथा हुन गएमा त्रि. वि. प. नि. का. जवाफदेही हुनेछैन । 

ख) परीक्षार्थीहरूले त्रि. वि. रजिष्ट्रेशन नं. परीक्षा आवेदन फारममा अनिवार्यरुपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।

ग) परीक्षा आवेदन फारम भर्नको लागि हालसालै खिचेको (साधारण पोसाकमा) पासपोर्ट साइजको २ प्रति फोटो आवश्यक पर्नेछ । 

घ) परीक्षा संचालन अवधि सम्म प्रवेशपत्र प्रतिलिपि लिनु परेमा परीक्षा आवेदन फारममा प्रयोग भए अनुसारको फोटो नै पेश गर्नुपर्नेछ । 

ङ) क्याम्पसका परीक्षार्थीको परीक्षा आवेदन फारम क्याम्पसले यस कार्यालयमा बुझाउनु अगाडि विद्यार्थीले भरेका प्रत्येक परीक्षा आवेदन फारम र फोटोमा समेत पर्ने गरी क्याम्पस प्रमुखले अनिवार्य रुपमा दस्तखत गर्नुपर्नेछ ।

च) प्राइभेट तर्फको आंशिक परीक्षार्थीहरूको लागि गत वर्ष दिएको सक्कल लब्धाङ्क पत्र रुजु गर्न परीक्षा आवेदन फारम साथै पेस गर्नु पर्नेछ ।

छ) प्राइभेट तर्फको आंशिक परीक्षार्थीहरूले गत वर्ष दिएको परीक्षाको परीक्षा रो. नं. परीक्षा आवेदन फारमको माथीको भागमा अनिवार्य लेख्नुपर्नेछ ।

ज) प्राइभेट परीक्षार्थीहरूले आफुलाई पायक पर्ने त्रि. वि. परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय र निम्न लिखित क्षेत्रीय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा सम्पर्क राखी परीक्षा आवेदन फारम बुझाउन सक्नेछन् ।

  • क्षेत्रीय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयः स्नाकोत्तर क्याम्पस भवन, विराटनगर ।
  • क्षेत्रीय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयः पृथ्वीनारायण ब. क्याम्पस भवन, पोखरा ।
  • क्षेत्रीय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयः भृकुटीनगर, नेपालगञ्ज ।
  • क्षेत्रीय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयः अत्तरिया, कैलाली । 

झ) उपत्यकाभित्रका क्याम्पसहरूले पहिलो म्याद सकिएको २ दिनभित्र नै परीक्षा दस्तुर रकम बुझाएको बैंक भौचर अनिवार्य रुपमा बनाउनु पर्ने छ । उक्त बैंकको भौचर बनाएको २ दिन भित्र अनिवार्य रुपमा त्रि.वि.प.नि.का. बल्खुमा परीक्षा आवेदन फारम बुझाई सक्नुपर्नेछ । 

ञ) काठमाण्डौ उपत्यका बाहिरका क्याम्पसहरूले पनि २ दिन भित्र परीक्षा दस्तुर रकम बुझाएको बैंक भौचर बनाई सक्नुपर्नेछ र ४ दिनभित्र परीक्षा आवेदन फारम उक्त भौचर सहित सम्बन्धित क्षे.प.नि.का.मा र मध्यमाञ्चल क्षेत्रका क्याम्पसहरूले प. नि. का बल्खुमा अनिवार्य रुपमा बुझाई सक्नुपर्नेछ ।

ट) क्याम्पसहरूले दोब्वर दस्तुरको म्याद सकिएको भोलिपल्टै परीक्षा शुल्कको बैंक भौचर बनाई उपत्यकाभित्रका क्याम्पसहरूले २ दिन भित्र र उपत्यका बाहिरका क्याम्पसहरूले ४ दिनभित्र अनिवार्यरुपमा सम्बन्धित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा परीक्षा आवेदन फारम बुझाइ सक्नुपर्नेछ ।

२) परीक्षा शुल्क :

क्र. सं.

शीर्षक

शुल्क

क.

क्याम्पसका आंशिक परीक्षार्थीका लागि शुल्क

रू. ६४०।–

 प्राईभेट आंशिक परीक्षार्थीका लागि शुल्क 

रू. ११२५।–

ग.

परीक्षा आवेदन फारम शुल्क 

रू. ६५।–

घ.

परीक्षा केन्द्र शुल्क प्रति खण्ड

रू. ११०।–

ङ.

प्रयोगात्मक परीक्षा एक विषयका लागि शुल्क 

रू. १७५।–

च.

प्रयोगात्मक परीक्षा दुई वा सो भन्दा बढी विषयका लागि

रू. ३२५।–

छ.

फिल्ड वर्क, टर्म पेपर र प्रोजेक्ट वर्क शुल्क

रू. ३२५।–

ज.

 अभ्यास शिक्षण शुल्क (शिक्षाशास्त्र सङ्काय डीनको कार्यालयमा रू. २५०। र त्रि.वि.प.नि.का. बल्खुमा रू.२५०)

रू. ५००।–

 
 
३) परीक्षा शुल्क बुझाउने सम्बन्धमा :
 
क) काठमाण्डौ उपत्यका भित्र तथा बाहिरका क्याम्पसका आंशिक परीक्षार्थीहरूको परीक्षा शुल्क त्रि.वि. परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको ने. बैं. लि. एक्टेन्सन काउन्टर बल्खुको आम्दानी खाता नं. ०४५०० १०००९९१०८०००००१ मा अथवा ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडको एक्टेन्सन काउन्टर बल्खुको आम्दानी खाता नं. ०५०१०१००००५०० मा परीक्षा सम्बन्धी शुल्कहरू जम्मा गरेको बैंक भौचर सहित परीक्षा फारम यस कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेछ साथै प्राइभेट तर्फका आंशिक परीक्षार्थीले परीक्षा शुल्क प. नि. का. बल्खुमा रहेको एक्टेन्सन काउन्टरबाट मात्र नगद दाखिला गरी परीक्षा फारम बुझउनु पर्नेछ ।
 
ख) क्षे. प. नि. का. विराटनगर क्षेत्रका क्याम्पसका आंशिक तथा प्राइभेट परीक्षार्थीहरूले परीक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण शुल्क त्रि.वि.क्षेत्रीय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय विराटनगर च. हि. नं. १०४००१००९२२१२००००००१ नेपाल बैंक लिमिटेड, बजारअड्डा शाखा, विराटनगरमा रकम बुझाएको बैंक भौचर परीक्षा आवेदन फारम साथै अनिवार्य रुपमा बुझाउनु पर्नेछ ।
 
ग) क्षे. प. नि. का. नेपालगञ्ज क्षेत्रका क्याम्पसका आंशिक तथा प्राइभेट परीक्षार्थीहरूले परीक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण शुल्क त्रि.वि.क्षेत्रीय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, नेपालगञ्ज को च. हि. नं. २१०१०१०००००७६ ग्लोबल आइ. एम. इ. बैंक लिमिटेड, त्रिभुवन चोक बाँकेमा रकम बुझाएको बैंक भौचर परीक्षा आवेदन फारम साथै अनिवार्य रुपमा बुझाउनु पर्नेछ ।
 
घ) क्षे. प. नि. का. पोखरा क्षेत्रका क्याम्पसका आंशिक तथा प्राइभेट परीक्षार्थीहरूले परीक्षा सम्वन्धी सम्पूर्ण शूल्क त्रि.वि. क्षेत्रिय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, पोखराकोे च. हि. नं. ०९१००१०११०१३४००००००१ नेपाल बैंक लिमिटेड बगर शाखा,पोखरामा रकम वुझाएको बैंक भौचर परीक्षा आवेदन फारम साथै अनिवार्य रुपमा वुझाउनु पर्नेछ ।
 
ङ) क्षे. प. नि. का. अत्तरियाको हकमा क्याम्पसका आंशिक तथा प्राइभेट परीक्षार्थीहरूले परीक्षा सम्वन्धी सम्पूर्ण शूल्क काठमाण्डौ त्रि.वि .प.नि.का.वल्खु परीसरमा रहेको नेपाल बैंक लिमिटेड आम्दानी खाता नं. ०४५११६०००९९११०००००१० मा अथवा ग्लोवल बैंक लिमिटेडको आम्दानी खाता नं. ०५०१०१००००५०० मा परीक्षा सम्बन्धी शुल्कहरू नगद जम्मा गरी बैंक भौचर सहित परीक्षा फारम यस कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेछ ।
 
द्रष्टब्य :
 
१) प्राइभेट तर्फका आंशिक (जनप्रशासन र राजनीतिशास्त्रका) परीक्षार्थीहरूको हकमा परीक्षा केन्द्र काठमाण्डौ उपत्यकामा मात्र हुनेछ । 
२) एयर डकुमेन्ट, हुलाक वा कुरीयरद्वारा पठाइएका फारमहरू यस कार्यालयले कुनै पनि हालतमा बुझ्ने छैन ।
 
३) त्रिभुवन विश्वविद्यालय संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन समवन्धी नियम २०५० को वुँदा नं.२१७ अनुसार जुन परीक्षामा सम्मिलत हुने हो सो परीक्षाको लागि योग्य ठहरिएका विद्यार्थीलाई मात्र परीक्षार्थीको रुपमा परीक्षा फारम भराउनु पर्नेछ । अयोग्य परीक्षर्थीलाई परीक्षा फारम भराएमा त्यस्तो फारम भराउने पदाधिकारी, कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही हुनेछ ।
Tag:परीक्षा आवेदन फाराम