शाखा अधिकृत वा सो सरह (अप्राविधिक) पदका लागि वढुवा तथा खुला विज्ञापन, २०७६

I Tech store

 

निजामती सेवा तर्फका निम्न सेवा, समूह, उपसमूह तथा श्रेणीका पदहरुमा आ.प्र, खुला तथा समावेशी पदहरुमा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्नुपर्नेभएकोले देहाय बमोजिम योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरुबाट दरखास्त आह्वान गरिन्छ । तोकिएको न्यूनतम योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरुले आयोगको अनलाइन दरखास्तप्रणाली http://psconline.psc.gov.np/ मार्फत् आवेदन दिनुपर्नेछ ।

Download:

राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन

NOTE: This is not a new vacancy, but an old one and is kept here for the purpose of archiving only.