Managed Admission 2022

शिक्षक, कर्मचारी तथा विद्यार्थीको तथ्याङ्क पठाउन निर्देशन

Thuprai - Books and E-books

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र समावेशी शिक्षा शाखाले विशेष शिक्षा परिषदबाट तलब भत्ता खाने  शिक्षक, कर्मचारी तथा विद्यार्थीको तथ्याङ्क पठाउने दिएको छ ।

विशेष तथा एकीकृत विद्यालयमा नियुक्त भई कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको वृतिविकासका सम्भावनाहरु खोजी गर्नका लागि सम्बन्धित सत्यापन गर्नका लागि विवरण पठाउन निर्देश्न दिएको हो ।

कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी तथा विद्यार्थीको यथार्थ विवरण पठाउन  स्थानीय तहबाट प्रमाणित गराई असोज ४ गतेभित्र समावेशी शिक्षा शाखामा अनिवार्य रुपमा आइपुग्ने गरी पठाउन निर्देशन  दिएको छ ।