एक शिक्षण संस्था एक उद्यम कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव माग

Thuprai - Books and E-books

विद्यालयमा उद्यम स्थापना गर्न इच्छुक सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरूले ३० दिनभित्र व्यवसायिक परियोजना प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने भएको छ ।

राष्ट्रिय युवा परिषदको चालु आवमा  स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रम अनुसार एक शिक्षण संस्था एक उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न इच्छुक विद्यालयलाई प्रस्ताव पेसगर्न भनिएको छ ।

निर्धारित मूल्याङ्कनका आधारमा विद्यालयको स्थलगत निरीक्षण गरी प्रत्येक प्रदेशवाट एक एक र संघबाट एक गरी आठ वटा विद्यालयमा यो कार्यक्रम सञ्चालन  गरिने भएको छ ।

छनौट भएको विद्यालयलाई बिउ पुँजीको रूपमा एकमुष्ठ अनुदान उपलब्ध गराउने,  विद्यालयको आफ्नै प्रयासमा उद्यम स्थापना गरेको र उत्पादनमूलक उद्यम संञ्चालन गर्ने सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयलाइ विशेष प्राथमिकता दिने  सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।

गत वर्षहरुमा संघ प्रदेश तथा स्थानीय तहवाट एक शिक्षण संस्था एक उद्यम कार्यक्रम पढ्दै कमाउदै कार्यक्रम र शिक्षा तथा मानव श्रोत

विकास केन्द्रबाट नमूना विकासका लागि छननेट भएका विद्यालयहरुलाइ यस कार्यक्रममा समावेश नगरिने हुँदा कार्यक्रममा नपरेको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ।

एक शिक्षण संस्था एक उद्यम कार्यक्रम कार्यान्वयन (पहिलो संशोधन) कार्याढाँचा। २०७९ बमोजिम सूचना प्रकाशन भएको मितिले ३० दिन भित्र व्यवसायिक परियोजना प्रस्ताव  पेसगर्न सूचित गरेको छ ।

विद्यालयमा उद्यम सञ्चालनमा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता सहितको स्थानीय तहको सिफारिश, विद्यालयमा उद्यम स्थापना गर्ने व्यवस्थापन समितिको प्रतिवद्धता सहितको निर्णय,उद्यमी विद्यार्थी क्लब गठन भएको र उद्यम गर्ने प्रतिवद्धता सहितको निर्णयको प्रतिलिपि र पदाधिकारीहरूको विवरण, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा उद्यम कोष स्थापना गरेको प्रमाण र विद्यालयमा उद्यम सञ्चालनमा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता सहितको पूर्व विद्यार्थी मञ्च गठन भएको निर्णयको प्रतिलिपि र पदाधिकारीहरूको विवरण सहित प्रस्ताव पेस गर्न परिषद्ले सूचना जारी गरेको छ ।